تبیین 8 مرحله اجرای طرح توانمندسازی و آموزش‌های مهارتی