طرح مشارکت مردمی دفاع هوایی در قرارگاه پدافند هوایی آغاز شده است