راه اندازی نخستین مرکز تحقیقات پرتو درمانی سرطان توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران