راهیابی تکواندوکار جویباری به نیمه نهایی مسابقات جهانی