آغاز اجرای طرح رایگان واکسیناسیون احشام در هرمزگان از اول خردادماه