حدود 50 درصد خرمای صادراتی کشور در کرمان تولید می شود