اولین همایش علمی، تخصصی مبارزه با مواد مخدر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرند