ما واقع‌گرا و منتقدین مذاکرات آرمان گرا هستند/نباید تواقفی در راه پیشرفت داشته باشیم