استخدام کرمان – شهر و استان کرمان – ۳۰ اردیبهشت ۹۴