هنیه: حماس آماده مذاکره غیرمستقیم با اسرائیل در برخی مسائل است