معاينات پزشكی زائران تمتع تا اول رمضان پايان می يابد