۱۰۰۰ متر دام از دریاچه زاینده رود کشف و جمع آوری شد