مسجدی ها تنها مخاطبان برنامه های اوقات فراغت نیستند