محدودیت ترافیکی جاده‌های‌ شمال/ مسافران برای دریافت اطلاعات‌ راه‌ها‌ پیامک بزنند