اولین سالگرد درگذشت پهلوان سلیمانی در کرج برگزار می شود