پیروزی گلدن استیت در نخستین دیدار فینال کنفرانس غرب