خنده زبان جهانی مهربانی است/ شلوغ‌ترین فرد تحریریه‌ام