برگزاری بازارچه خيريه درزیرگذر مترو چهارراه ولیعصرتهران