وقتی حذف توسط دولت پاسخگوی راستگویان مساوی اعتدال است