دیدار اوباما با تیم امنیت ملی آمریکا با موضوع الرمادی/ بررسی تسریع آموزش و تسلیح عشایر عراقی