روابط عمومی های دیر بوشهر: تدوین برنامه عملیاتی ضرورت اجتناب ناپذیر