دکتر روحاني فرا رسيدن روز ملي جمهوري کامرون را تبريک گفت