«دکتر سلام» در مسیر طنز گل‌آقایی/ طنزي فارغ از لودگی، تمسخر و استهزا سایرین