ربط دادن اتفاقات ورزشگاه یادگار امام به مسائل سیاسی و امنیتی درست نیست