دو خوابگاه دانشجویی توسط يك خير در دانشگاه شهرکرد ساخته می شود