اظهارات وزیر جنگ رژیم صهیونیستی تائید مجدد سبعیت این رژیم است