دولت نقدینگی کشور را به 782 هزار میلیارد تومان رساند!