رئیس جمهور آمریکا در نامه ای به کنگره وضعیت‌اضطراری ...