همایشی برای ارج گذاری به فرهنگ بومی/دانشجویان با لباس محلی به همایش آمدند