دولت نقدینگی کشور را به ۷۸۲ هزار میلیارد تومان رساند!