وزیدن نسیم خوش ماه شعبان/آماده شدن برای ماه مهمانی خدا