استفاده از ظرفیت بومی و منطقه‌ای برای انجام ماموریت‌های پدافندی