مشمولان غیرغایب متقاضی شرکت در کنکور می‌توانند اعزام خود را تمدید کنند