گزارش تفحص از سازمان منطقه آزاد اروند و سازمان چای قرائت می‌شود