100 هزار تماشاگر خارجی‌ها را انگشت به دهان گذاشتند