ایام ارتحال امام فرصتی مناسب برای آشنایی نسل جوان با اندیشه های ایشان است