سالانه بیش از یکهزار تن انواع ماهیان گرمابی در آستانه تولید می شود