دو دغدغه خوب در نمایشگاه امسال: کتابِ خوب بنویسیم؛ کتابِ خوب معرفی کنیم