مناظره تلویزیونی درباره موضوع اعتیاد سینماگران و ادعاهای یک تهیه کننده