در تنظیم طرح اصلاح قانون احزاب، فضای سیاسی حاکم بوده است