تامین بودجه توانمندسازی عشایر و روستائیان از محل هدفمندی یارانه ها