رشد و توسعه آموزش و پرورش نیازمند مشارکت همه دستگاه های متولی است