آتش گرفتن کامل کانکسی در رشت و سالم ماندن پرچم “یا حسین” + تصاویر