دروغ های عظیم به ملت ایران گفته می شود/ نظام تحریم ها همچنان بر سر جای خود باقی مانده است