محکومیت حمله به سفارت روسیه دردمشق ازسوی واشنگتن و ...