سلفی ها از همکاری خود با نیروهای امنیتی در بازداشت ...