بذرپاش: پرسپولیس واستقلال را به احترام مردم به خودروسازان واگذارنکنید