موج “پشه ها” در اشتهارد باعث ازار و اذیت شهروندان اشتهاردی شده است!