استخدام استان و شهر یزد- روز چهارشنبه 30 اردیبهشت 94