سازمان ملل و آمریکا حمله به سفارت روسیه در دمشق را محکوم کردند